ᑎᒃᑯᐊᓯᓂ ᐅᒃᑯᐃᖔᑐᖅ

Register before ᐃᓐᓃᕐᕕᐊᓯ 09.

ᓄᓇᓖᑦ

ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓂᕈᐊᓲᑦ ᐊᖑᕕᒑᐱᒃᑯᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ LNUK-ᑯᓐᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᓂᕐᔪᑏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᐊᖑᕕᒑᐱᒃᑯᓂᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓱᑎᒃ, ᐱᖁᔭᖃᕐᑎᓯᑦᓱᑎᒃ ᒪᙯᓐᓂᓂᒃ ᓱᕐᖁᐃᓯᓯᒪᑦᓱᑎᓗ ᒪᙯᑦᑏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ ᓈᒻᒪᓯᐊᒃᑐᒥᑦ ᓂᕿᑦᓴᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.